logo góra
W związku z rozwiązaniem Interdyscyplinarnego Zespołu Optycznych Metod Wykrywania Nowotworów pracownia Autofluorescencji Znamion również zostaje zamknięta i zlikwidowana. Pacjenci będą przyjmowani do połowy lipca 2018. Po tej dacie nie będzie możliwości zbadania znamion metodą Autofluorescencji.


Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów powołany został zarządzeniem Rektora UMK w lutym 1994r. w celu integracji istniejącego w Uniwersytecie potencjału badawczego dla prowadzenia prac badawczych z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów i zastosowania wyników badań naukowych w diagnostyce chorób nowotworowych.
Połączenie doświadczenia pracowników Instytutów Biologii i Fizyki oraz ścisła współpraca z pracownikami ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz lekarzami szpitali toruńskich pozwoliły na szybkie rozpoczęcie nowatorskich w owym czasie w skali światowej badań nad zastosowaniem cyfrowej rejestracji i analizy obrazów autofluorescencji komórek i tkanek człowieka do wczesnego wykrywania nowotworów. Zespół jako pierwszy na œwiece wykazał możliwość obrazowania wzbudzanej laserowo fluorescencji skóry i znamion skórnych oraz tkanek żołądka i jelita grubego w odpowiednio dobranych pasmach widma i wskazał na potencjał takiego podejścia dla wczesnego wykrywania zmian nowotworowych.
Największym osiągnięciem badań prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych było opracowanie nieinwazyjnej fluorescencyjnej metody wczesnego wykrywania czerniaka skóry człowieka. Jej przydatność kliniczną potwierdziły wieloośrodkowe testy wykonane równoległe w Centrum Onkologii w Warszawie, Akademii Medycznej w Szczecinie oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 r. uzyskano krajowy patent na „Fluorescencyjną metodę i urządzenie do badania nietypowych zmian skórnych u człowieka”. W tym samym roku metodzie tej przyznano tytuł Polskiego Produktu Przyszłości w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP. Mimo dużego zainteresowania potencjalnych inwestorów i zawarcia umów licencyjnych metody nie udało się skomercjalizować – ze względu na specyfikę urządzenia wprowadzenie go na rynek wymagało działań w skali międzynarodowej i nakładów przekraczających ówczesne możliwości inwestorów. Jedną z poważnych przyczyn tych niepowodzeń był fakt ochrony patentem krajowym – na uzyskanie patentu międzynarodowego nie można było uzyskać środków.
Od ponad dwudziestu lat w Zespole działa „Pracownia Fluorescencyjnej Diagnostyki Znamion”, w której systematycznie przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem czerniaka skóry. Przebadano ponad 36 000 znamion u prawie 17 000 pacjentów. Zbiorcze wyniki tych badań potwierdzają, że opracowana w Zespole metoda jest nadal konkurencyjna w stosunku do innych optycznych metod wykrywania czerniaka dostępnych w skali światowej.


Aktualna tematyka badawcza Zespołu obejmuje:
• poszukiwanie molekularnych markerów diagnostycznych i prognostycznych dla czerniaka skóry oraz nowotworów piersi i jelita grubego człowieka,
• poszukiwanie nowych testów wspierających histopatologiczną diagnostykę zmian barwnikowych z podejrzeniem czerniaka skóry,
• badania biologicznych mechanizmów leżących u podłoża terapeutycznych i diagnostycznych zastosowań promieniowania laserowego w diagnostyce i terapii, w szczególności w angioplastyce laserowej oraz potencjalnych szkodliwych efektów ubocznych związanych ze stosowaniem takich procedur.